Ubezpieczenie Naszych klientów w podróży:

Wszyscy nasi klienci z obywatelstwem Polskim są ubezpieczeni na czas podróży w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Podstawowe ubezpieczenie podróżne obejmuje:

– KL/NW do 30 000 Euro
– NNW – trwały uszczerbek na zdrowiu do 4000 Euro
– OC związane z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu, etc do 700 Euro- Sprzęt sportowy do 700 Euro
– Bagaż podróżny do 400 Euro

Wszyscy nasi klienci mają jeden identyczny numer polisy ubezpieczeniowej: 8719

W przypadku choroby lub wypadku należy NIEZWŁOCZNIE zawiadomić:

1. AXA kontakt 24h Centrum Alarmowe ( 48) 22 575 90 80 i Fax (48) 22 575 90 82
2. Nasze Biuro w Warszawie tel Alarmowy ( 48) 606 706 459 Matylda Pniewska

W przypadku poniesienia kosztów zwiazanych z leczeniem w trakcie podróży PROSIMY BRAĆ RACHUNKI!

Pobierz plik PDF z Warunkami ubezpieczenia: warunki-ubezpieczenia-axa

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty stosuje się do umów generalnych ubezpieczenia oraz zawieranych na ich podstawie umów ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonych.

§2

Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia podróży Kontynen- ty używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez to rozumieć:

 1.   ambulatorium – zakład lecznictwa otwartego, w którym udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego; w rozumie- niu niniejszych OWU pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowisko- wych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
 2.   amatorskie sporty letnie i zimowe – sporty uprawiane rekreacyjnie w warunkach letnich lub zimowych, a w szczególności sporty takie jak: narciarstwo, snowboard, surfing, windsurfing, kitesurfing, a także wszelkiego rodzaju zajęcia teambuldingowe (np. paintball);
 3.   bagaż podróżny – przedmioty stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej, służące do użytku osobistego; bagażem podróżnym są także poje- dyncze rzeczy przewożone w formie upominku;
 4.   Centrum Alarmowe – jednostka organizacyjna, zajmująca się w imie- niu Towarzystwa: organizacją i świadczeniem Ubezpieczonemu usług assistance, określonych w niniejszych OWU, oraz likwidacją szkód;
 5.   choroba nowotworowa – schorzenie polegające na niekontrolowa- nym rozroście tkanki danego narządu; schorzenie może mieć cha- rakter przewlekły, może również objawić się objawami ostrymi, poja- wiającymi się nagle;
 6.   choroba przewlekła – choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy;
 7.   choroba tropikalna – choroba wywołana przez organizmy patogenne charakterystyczne dla stref podzwrotnikowych i równikowych;
 8.   ekspedycja – zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym bądź naukowym;
 9.   franszyza redukcyjna – określona kwota, o którą pomniejszona jest kwota odszkodowania wypłacanego przez Towarzystwo;
 10.   impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu; do imprez turystycznych zalicza się również pobyty w wynajętych domach lub mieszkaniach (apartamentach) wa- kacyjnych;
 11.   koszty leczenia – wydatki poniesione za granicą RP lub za granicą kraju rezydencji na organizację i opłacenie usług medycznych, tj. le- czenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz medykamen- ty w zakresie niezbędnym do przywrócenia Ubezpieczonemu stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport na terytorium Rzeczy- pospolitej Polski lub kraju rezydencji;
 12.  koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnic- twa w imprezie turystycznej – koszty określone w umowie uczest- nictwa w imprezie turystycznej, które zostają potrącone Ubezpie- czonemu przez biuro podróży w związku z rezygnacją z udziału w tej imprezie lub dodatkowe koszty transportu powrotnego do RP lub kraju rezydencji;indeks UT/09/10/01
 13. kraj rezydencji – kraj inny niż RP, w którym Ubezpieczony jest obec- nie objęty ubezpieczeniem społecznym na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub obywatelstwa;
 14.  leczenie ambulatoryjne – udzielanie, przez działających zgodnie z pra- wem świadczeniodawców, świadczeń zdrowotnych osobom niewyma- gającym leczenia, w warunkach całodobowych lub całodziennych;
 15.  leczenie stomatologiczne zachowawcze – leczenie próchnicy, lecze- nie zmian martwiczych, leczenie kanałowe, wymiana uszkodzonych wy- pełnień, leczenie chorób dziąseł (parodontoza, usuwanie kamienia);
 16.  nagłe zachorowanie – powstały w czasie podróży zagranicznej, w sposób nagły i niespodziewany stan chorobowy, zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiasto- wej pomocy medycznej;
 17.  następstwo choroby przewlekłej lub nowotworowej – powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy RP, nasilenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej lub nowotworowej o ostrym przebiegu, wymaga- jące natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastą- piła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej;
 18.  nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną ze- wnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;
 19.  OWU Kontynenty – niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty;
 20.  organizator turystyki – przedsiębiorca będący organizatorem tury- styki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych;
 21.  osoba bliska – współmałżonek, konkubent, konkubina, dzieci (rów- nież przysposobione), rodzeństwo, rodzice Ubezpieczonego; w przy- padku kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej za osobę bliską uważa się rów- nież współuczestnika podróży, który jest wpisany na tę samą umowę zgłoszenia i zakwaterowany jest w tym samym hotelu i w tym samym pokoju co osoba ubezpieczona;
 22.  osoba towarzysząca – osoba odbywająca podróż wraz z Ubezpieczo- nym i wskazana przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu;
 23.  osoba wezwana do towarzyszenia – osoba bliska Ubezpieczonemu zamieszkała w RP lub kraju rezydencji, wskazana przez niego, która w przypadku braku osoby towarzyszącej przyjedzie do miejsca zda- rzenia i będzie towarzyszyła Ubezpieczonemu w trakcie leczenia;
 24.  pobyt w szpitalu – leczenie w szpitalu trwające nieprzerwanie co najmniej 24 godziny;
 25.  podróż zagraniczna – pobyt Ubezpieczonego poza granicami RP i krajem rezydencji, który rozpoczyna się od momentu przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy RP lub kraju rezydencji i kończy się z chwilą powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji;
 26.  praca fizyczna – podjęcie lub wykonywanie przez Ubezpieczonego czynności w celu zarobkowym, bez względu na podstawę prawną za- trudnienia, z wyjątkiem pracy umysłowej (biurowej, naukowej itp.); pracą fizyczną w rozumieniu niniejszych OWU jest również działal- ność niezarobkowa, np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce;
 27.  rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego bądź z doprowadzeniem go do nieprzytomności lub bezbronności;
 28.  składka – kwota, którą Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Towarzystwa z tytułu umowy ubezpieczenia;
 29.  sporty wysokiego ryzyka – uprawianie sportów takich jak: sporty motorowe (quady, skutery śnieżne i inne pojazdy lądowe), sporty motorowodne (jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych, moto- rówkach i inne sporty wodne, w których wykorzystywane są pojazdy

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 555 00 00, fax 022 555 05 00, www.axa.pl Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 38616; NIP 521-10-36-865; Kapitał zakładowy: 47 936 500 zł – wpłacony w całości

motorowe), jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne;

 1. 30)  sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których uprawianie wyma- ga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności: sporty powietrzne, takie jak: skoki ze spadochronem, skoki z wysokich budynków lub skał, paralotniar- stwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heliskiing;
 2. 31)  sprzęt sportowy – sprzęt związany z dyscypliną sportu, którą Ubez- pieczony będzie uprawiał podczas podróży zagranicznej; przez sprzęt sportowy rozumie się: narty do uprawiania wszelkich odmian narciar- stwa z butami, deskę do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian z butami, deskę do uprawiania surfingu i wszystkich jego odmian wraz z żaglem (windsurfing) lub latawcem (kitesurfing), rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania wraz z ekwipunkiem;
 3. 32)  Strony – AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie i Ubezpieczający;
 4. 33)  suma ubezpieczenia – górny limit odpowiedzialności Towarzystwa ustalony na poszczególne ryzyka;
 5. 34)  szpital – działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zakład opieki lecznictwa zamkniętego, którego zadaniem jest świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej, leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych; w rozumieniu niniejszych OWU za szpital nie uważa się ośrodka opie- ki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych, ośrod- ka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA, a także ośrodka rehabilitacji;
 6. 35)  Towarzystwo – AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie;
 7. 36)  trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe uszkodzenie ciała Ubezpie- czonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpie- czeniem, przy czym przez trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury i funkcji narządu lub kończyny;
 8. 37)  Ubezpieczający – organizator turystyki, będący stroną umowy gene- ralnej ubezpieczenia, zawierający umowę ubezpieczenia i zobowiąza- ny do opłacenia składki;
 9. 38)  Ubezpieczony – osoba fizyczna, klient Ubezpieczającego, uczestni- cząca w imprezie turystycznej, na której rachunek Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;
 10. 39)  umowa generalna ubezpieczenia – umowa zawarta przez Towarzy- stwo i Ubezpieczającego, obejmująca swoim zakresem co najmniej koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance oraz następ- stwa nieszczęśliwych wypadków, określająca tryb i warunki zawiera- nia przez Ubezpieczającego umów ubezpieczenia oraz zakres i wa- runki ubezpieczenia;
 11. 40)  umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta w trybie określonym w umowie generalnej ubezpieczenia;
 12. 41)  umowa uczestnictwa – umowa o imprezę turystyczną zawarta po- między Ubezpieczającym a Ubezpieczonym;
 13. 42)  Uprawniony – osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego, niezależnie od tego czy faktycznie dziedziczą oni po Ubezpieczonym; jeżeli jest kilku uprawnionych członków rodziny Ubez- pieczonego, świadczenie przypada im w częściach równych;
 14. 43)  wniosek o ubezpieczenie – skierowany do Towarzystwa na podsta- wie umowy generalnej ubezpieczenia wniosek Ubezpieczającego o zawarcie umowy ubezpieczenia;
 15. 44)  zasięg terytorialny ubezpieczenia:

a) strefa A – Europa (Republika Białorusi, Republika Czeska, Republi-

ka Litewska, Republika Federalna Niemiec, Republika Słowacka, Ukraina oraz obwód Kaliningradzki; Republika Albanii, Księstwo Andory, Republika Austrii, Królestwo Belgii, Bośnia i Hercegowi- na, Republika Bułgarii, Republika Chorwacji, Republika Cypryjska, Królestwo Danii, Republika Estońska, Republika Finlandii, Repu- blika Francuska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii łącznie z Wyspami Kanaryjskimi, Irlandia, Republika Islandii, Księstwo Liechtensteinu, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Łotew- ska, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Republika Malty, Republika Mołdawii, Księstwo Monako, Królestwo Niderlandów, Królestwo Norwegii, Republika Portugalska, Federacja Rosyjska,

Rumunia, Republika San Marino, Republika Serbii, Republika Czarnogóry, Republika Słowenii, Konfederacja Szwajcarska, Kró- lestwo Szwecji, Republika Turcji, Stolica Apostolska, Republika Węgierska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół- nocnej, Republika Włoska),

b) strefa B – cały świat,

z wyłączeniem terytorium RP oraz kraju rezydencji Ubezpieczonego; 45) zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu – sporty uprawiane re- gularnie i intensywnie, tzn. udział w treningach, zawodach i obozach kondycyjnych w ramach przynależności do klubów sportowych, a także czerpanie dochodu z uprawianej dyscypliny sportu, jak również uczest- niczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremal- nymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedy-

cjach.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§3

1.

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

Umowa generalna ubezpieczenia i umowy ubezpieczenia mogą obej- mować następujące zakresy ubezpieczeń:

 1. Koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance;
 2. Następstwa nieszczęśliwych wypadków;
 3. Bagaż podróżny;
 4. Odpowiedzialność cywilna;
 5. Sprzęt sportowy;
 6. Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnic- twa w imprezie turystycznej.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia obejmu- je wyłącznie zdarzenia, które zaszły na obszarze objętym zasięgiem terytorialnym ubezpieczenia.

3. Zasięg terytorialny ubezpieczenia wskazuje Ubezpieczający we wnio- sku o ubezpieczenie.

ROZDZIAŁ II

A. KOSZTY LECZENIA I NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§4

Przedmiotem ubezpieczenia są poniesione w następstwie nagłego zacho- rowania lub nieszczęśliwego wypadku:

 1. 1)  koszty leczenia;
 2. 2)  koszty transportu medycznego do miejsca zamieszkania lub pla-cówki medycznej na terenie RP lub kraju rezydencji;
 3. 3)  koszty transportu zwłok do miejsca pochówku na terenie RP lubkraju rezydencji;
 4. 4)  koszty związane z organizowaniem i świadczeniem natychmiasto-wej pomocy assistance;
 5. 5)  koszty ratownictwa na morzu i w górach.

Koszty leczenia

§5

1. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty leczenia Ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

2. Towarzystwo pokryje, do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, udokumentowane koszty:
1) konsultacji lekarskich wraz z dojazdem lekarza z najbliższej pla-

cówki służby zdrowia, w przypadku gdy wymaga tego stan zdrowia

Ubezpieczonego;
2) transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku

lub nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia, zaakceptowanym przez lekarza Centrum Alarmo- wego środkiem transportu;

3) transportu Ubezpieczonego do innej placówki medycznej, jeżeli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest leczony, nie za- pewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Alarmowym;

4) badań i zabiegów ambulatoryjnych, lekarstw (z wyjątkiem witamin, środków wzmacniających, odżywek, maści i kremów upiększających)

2

3.

i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza prowadzące-

go oraz zaakceptowanych przez lekarza Centrum Alarmowego;

 1. 5)  pobytu w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których prze- prowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia, odłożyć do czasu powrotu do RP lub kraju rezydencji; Centrum Alarmo- we dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, organizuje dowóz do szpitala środkiem transportu sanitarnego, informuje szpital o warunkach płatnościoraz pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem;
 2. 6)  leczenia stomatologicznego w przypadku nagłych stanów zapal- nych, do łącznej wysokości równowartości 250 euro dla wszystkich zachorowań wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, zaistniałych w okresie udzielania ochrony ubezpiecze-niowej;
 3. 7)  naprawy lub zakupu okularów, protez, protez stomatologicznychoraz środków pomocniczych, w przypadku gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem, przy czym pokrywa- ne są przez Towarzystwo do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance;
 4. 8)  wyżywienia i zakwaterowania Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, maksymalnie do wysokości równowartości 100 euro za dzień, zgodnie z pi- semnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, o ile koszty te zostaną zaakceptowane przez Centrum Alarmowe, w przypad- ku gdy transport Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu pobytu w szpitalu;
 5. 9)  jednej wizyty lekarskiej i ewentualnego niezbędnego transportu do placówki medycznej związanych z ciążą, do łącznej wysokości 100 euro;
 6. 10)  poniesione na komorę dekompresyjną w uzasadnionych medycz- nie przypadkach, pod warunkiem opłacenia składki uwzględnia- jącej zwyżkę za ubezpieczenie ryzyka nurkowania z aparatem powietrznym (sporty wysokiego ryzyka).

Limity świadczeń, określone w postanowieniach ust. 2, obowiązują:

 1. 1)  w stosunku do jednego Ubezpieczonego oraz
 2. 2)  w odniesieniu do wszystkich zdarzeń zaistniałych w całym okresieubezpieczenia łącznie.

1. Całodobowy dyżur Centrum Alarmowego 2. Usługi informacyjne

Centrum Alarmowe udzieli Ubezpieczonemu informacji na temat: przepisów celnych i wizowych, dokumentów wymaganych przy wjeź- dzie i w czasie pobytu w danym kraju, zalecanych szczepień, wynajmu samochodu, bazy noclegowej, pogody i warunków klimatycznych.

3. Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
W przypadku kradzieży lub zaginięcia podczas podróży zagranicznej kart kredytowych lub euroczeków, należących do Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe zapewnia pomoc przy zablokowaniu konta oso- bistego, polegającą na przekazaniu Ubezpieczonemu właściwego numeru telefonu do banku prowadzącego rachunek bankowy Ubez- pieczonego albo przekazaniu do banku prowadzącego rachunek bankowy Ubezpieczonego informacji o zaistniałej kradzieży lub zagi- nięciu. Towarzystwo nie odpowiada za skuteczność ani też za prawi- dłowość przeprowadzenia przez bank procesu blokowania konta, ani za powstałe w związku z tym szkody.
W przypadku kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów nie- zbędnych Ubezpieczonemu w czasie podróży zagranicznej Centrum Alarmowe udziela informacji o działaniach, jakie należy podjąć w celu uzyskania dokumentów zastępczych.

4. Koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej Ubezpie- czonemu w podróży
Jeżeli Towarzystwo pokrywa koszty pobytu Ubezpieczonego w szpi- talu i pobyt ten przedłuża się poza pierwotnie przewidziany termin powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji, wówczas do- datkowo pokrywane są koszty zakwaterowania i wyżywienia jednej towarzyszącej Ubezpieczonemu osoby. Koszty te pokrywane są do wysokości równowartości 100 euro na jedną dobę, maksymalnie za 7 dni.

5. Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia
Jeżeli Towarzystwo pokrywa koszty pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez okres ponad 7 dni, a nie towarzyszy Ubezpieczonemu w po- dróży żadna osoba pełnoletnia, wówczas, dodatkowo pokrywane są koszty transportu w obie strony jednej osoby wezwanej do towarzy- szenia, zamieszkałej na terenie RP lub kraju rezydencji, maksymalnie do wysokości równowartości 2000 euro. Towarzystwo pokryje koszty biletu kolejowego bądź autobusowego, lub jeżeli podróż tymi środ- kami lokomocji trwa dłużej niż 12 godzin – biletu lotniczego w klasie ekonomicznej. Dodatkowo Towarzystwo pokrywa tej osobie koszty zakwaterowania i wyżywienia do wysokości równowartości 100 euro za jedną dobę, maksymalnie za 7 dni.

6. Kontynuacja zaplanowanej podróży
W przypadku gdy stan zdrowia Ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia szpitalnego związanego z nagłym zachorowaniem lub nie- szczęśliwym wypadkiem, pozwala na kontynuację podróży, Centrum Alarmowe, na życzenie Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego z miejsca hospitalizacji do następnego etapu przewidzianej podróży, aby umożliwić mu jej kontynuowanie. Koszty transportu pokrywane są maksymalnie do wysokości równo- wartości 500 euro.

7. Pomoc w przypadku gdy Ubezpieczony ze względu na stan zdrowia nie może kontynuować podróży powrotnej samochodem
W przypadku gdy stan zdrowia Ubezpieczonego, potwierdzony pisem- nie przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą, nie pozwala na prowadzenie pojazdu samochodowego, którym Ubezpieczony odbywał podróż zagraniczną, a żaden z pasażerów nie posiada prawa jazdy bądź nie może kierować pojazdem – Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty związane z opłaceniem i podróżą kierowcy zastęp- czego, do łącznej wysokości równowartości 1000 euro. Dodatkowo pokrywane są koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem kie- rowcy, do wysokości równowartości 100 euro dziennie, maksymalnie za 3 dni.

Koszty ratownictwa na morzu i w górach

§9

Niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą (koszty ratownictwa), prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który uległ w czasie pobytu za granicą RP lub krajem rezydencji, nieszczęśliwemu wypadkowi (który nie musi skutkować trwałym uszkodzeniem ciała) lub na- głemu zachorowaniu. Przez koszty ratownictwa rozumie się:

1) koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa; 2) udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia;

Koszty transportu medycznego

§6

 1. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty transportu medycznego Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji – do placówki służby zdrowia lub miejsca zamieszkania, w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, o ile wyma- ga tego stan zdrowia Ubezpieczonego oraz gdy transport ten odbył się zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, zaakceptowanym przez Centrum Alarmowe.
 2. Jeżeli koszt transportu medycznego do kraju rezydencji Ubezpieczo- nego przekracza koszt transportu medycznego do RP, wówczas li- mit odpowiedzialności Towarzystwa stanowi kwota kosztu transportu do RP.

Koszty transportu zwłok

§7

 1. W przypadku gdy Ubezpieczony zmarł w trakcie podróży zagranicznej, a śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, Towarzystwo pokrywa koszty:
  1. 1)  transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w RP lubkraju rezydencji lub koszty pochówku za granicą;
  2. 2)  zakupu trumny lub urny.
 2. Towarzystwo pokrywa uzgodnione z Centrum Alarmowym koszty zaku- pu trumny lub urny. Limit odpowiedzialności w przypadku:
  1. 1)  zakupu trumny – równowartość 1250 euro;
  2. 2)  kremacji – równowartość 1250 euro jest górną granicą zakupuurny i kremacji zwłok.
 3. Wyboru sposobu transportu zwłok dokonuje Centrum Alarmowe.

Koszty związane z organizowaniem i świadczeniem natychmiastowej pomocy assistance

§8

W ramach organizowania i świadczenia natychmiastowej pomocy assistance Towarzystwo gwarantuje następujące usługi i świadczenia:

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

3

Pozycja

Rodzaj uszkodzenia ciała

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

3) transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego sta- nem zdrowia, punktu opieki medycznej (z użyciem specjalistycz- nych środków transportu, jak m.in. sanie, helikopter, tobogan, motorówka).

Suma ubezpieczenia

§ 10

Suma ubezpieczenia oraz limity i podlimity sumy ubezpieczenia z tytułu kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance określone są w ta- beli zamieszczonej w § 34.

Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności

§ 11

 1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia, trans- portu medycznego, transportu zwłok, natychmiastowej pomocy assi- stance i kosztów ratownictwa, jeżeli usługi te nie były zaakceptowane przez Centrum Alarmowe. Niniejsze ograniczenie, dotyczące koniecz- ności akceptacji kosztów leczenia przez Centrum Alarmowe, nie do- tyczy sytuacji, w których Ubezpieczony ze względu na stan zdrowia obiektywnie nie mógł skontaktować się z Centrum Alarmowym.
 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia, trans- portu medycznego, transportu zwłok, natychmiastowej pomocy assi- stance i kosztów ratownictwa w odniesieniu do Ubezpieczonego, co do którego istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej.
 3. Niezależnie od wyłączeń generalnych, o których mowa w § 42, ochro- ną ubezpieczeniową nie są objęte koszty leczenia, koszty transportu medycznego, koszty transportu zwłok, koszty związane z organizowa- niem i świadczeniem natychmiastowej pomocy assistance, koszty ratownictwa, jeżeli powstały w wyniku:
  1. 1)  leczenia niezwiązanego z pomocą medyczną, udzieloną w na- stępstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;
  2. 2)  leczenia, pobytu w szpitalu lub zakwaterowania, w przypadku gdy Ubezpieczony odmówił powrotu do RP lub kraju rezydencji wbrew decyzji lekarza Centrum Alarmowego; decyzja taka musi być za- aprobowana i uzgodniona z lekarzem prowadzącym leczenie;
  3. 3)  leczenia, pobytu w szpitalu lub zakwaterowania w przypadku, gdy według opinii lekarza Centrum Alarmowego moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji;
  4. 4)  leczenia przekraczającego zakres usług medycznych niezbędnych do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót Ubezpie- czonego do RP lub kraju rezydencji;
  5. 5)  leczenia sanatoryjnego, kuracji w domach wypoczynkowych lub ośrodkach leczenia uzależnień, pobytów w ośrodkach i hote- lach SPA;
  6. 6)  leczenia psychoanalitycznego i psychoterapeutycznego;
  7. 7)  leczenia zachorowań lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub w okre-sie ważności poprzedniej umowy ubezpieczenia;
  8. 8)  przeprowadzenia badań zbędnych do rozpoznania lub leczenia choroby, badań kontrolnych oraz uzyskania zaświadczeń lekar-skich i wykonywania szczepień profilaktycznych;

Tabela stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu

 1. 9)  operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych;
 2. 10)  leczenia zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, cho-rób wenerycznych i AIDS, nawet gdy nie były wcześniej leczone;
 3. 11)  specjalnego odżywiania Ubezpieczonego, masaży, kąpieli, in- halacji, gimnastyki leczniczej, naświetlenia (nawet gdy było to zalecane przez lekarza) oraz innych zabiegów rehabilitacyjnychi fizykoterapeutycznych;
 4. 12)  zabiegu usuwania ciąży;
 5. 13)  ciąży, z wyjątkiem jednej wizyty lekarskiej i związanego z nią nie-zbędnego transportu do placówki medycznej (do łącznej wysoko-ści równowartości 100 euro);
 6. 14)  porodu, który nastąpił po upływie 32 tygodnia ciąży;
 7. 15)  sztucznego zapłodnienia, każdego innego leczenia bezpłodności,a także zakupu środków antykoncepcyjnych;
 8. 16)  korzystania podczas pobytu w szpitalu z usług innych niż standar-dowe, takich jak np. używanie odbiorników radiowych, telewizyj-nych, korzystania z usług fryzjerskich lub kosmetycznych itp.;
 9. 17)  leczenia stomatologicznego zachowawczego i protetycznego (z wy- jątkiem nagłych stanów zapalnych określonych w § 5 ust. 2 pkt 6)niniejszych OWU);
 10. 18)  leczenia lekami nieuznawanymi przez medycynę konwencjonalną.
 1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również poniżej wymienione ryzyka, chyba że została opłacona za nie dodatkowa składka:
  1. 1)  wykonywanie pracy fizycznej za granicą (kod PF);
  2. 2)  uprawianie sportów wysokiego ryzyka (kod SWR);
  3. 3)  zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu lub branie udziału w za- wodach, wyścigach, występach i treningach sportowych (kod WS);
  4. 4)  uprawianie sportów ekstremalnych (kod SE);
  5. 5)  następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych (kod CP);
  6. 6)  uprawianie amatorskich sportów letnich i zimowych (AS).
 2. Umowa generalna ubezpieczenia może określać franszyzę redukcyj- ną nie niższą niż równowartość 20 euro i nie wyższą niż równowar- tość 60 euro.
 3. W razie bezgotówkowego pokrywania kosztów przez Centralę Alarmo- wą, franszyza redukcyjna nie będzie stosowana.

B. NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 12

1. 2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty następujących świadczeń:

1)

2)

w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenia w wysokości 50% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, pod warunkiem że śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku – świadczenia ustalonego jako iloczyn sumy ubezpieczenia następstw nieszczę- śliwych wypadków i procentu trwałego uszczerbku określonego w poniższej tabeli.

Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w %

prawa*

lewa*

1 Złamanie czaszki:

 1. a  kości czaszki
 2. b  kości twarzy – szczęki, kości jarzmowej
 1. 2  Złamanie żuchwy
 2. 3  Złamanie kości nosa
 3. 4  Złamanie kręgosłupa:
 1. a  szyjnego
 2. b  piersiowego
 3. c  lędźwiowego

1–20 1–20 1–15 1–10

1–40 1–25 1–35

4

Pozycja

Rodzaj uszkodzenia ciała

Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w %

 1. 5  Złamanie mostka
 2. 6  Złamanie żebra
 3. 7  Złamanie kości tworzących miednicę (z wyłączeniem kości ogonowej):
 1. a  w odcinku przednim (kość łonowa, kość kulszowa)
 2. b  w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne’a)
 1. 8  Złamanie kości udowej (w obrębie nasady bliższej, szyjki lub trzonu)
 2. 9  Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości udowej lub nasady bliższej kości piszczelowej
 3. 10  Złamanie kości piszczelowej
 4. 11  Złamanie kości strzałki
 5. 12  Złamanie rzepki
 6. 13  Złamanie kości piszczelowej i kości strzałki (obu kości podudzia)
 7. 14  Złamanie kości piętowej
 8. 15  Złamanie kości skokowej
 9. 16  Złamanie kości stępu
 10. 17  Złamanie kości śródstopia
 11. 18  Złamanie palucha
 12. 19  Złamanie palców stopy od II do V (za każdy palec)
 13. 20  Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie:
 1. a  stawu biodrowego
 2. b  uda
 3. c  stawu kolanowego
 4. d  podudzia
 1. 21  Całkowita utrata stopy
 2. 22  Całkowita utrata palucha stopy
  (w przypadku utraty częściowej – 1/3 wartości za każdy paliczek)
 3. 23  Całkowita utrata palca od II do V w stopie
  (w przypadku utraty częściowej – 1/3 wartości za każdy paliczek)
 4. 24  Złamanie łopatki
 5. 25  Złamanie obojczyka
 6. 26  Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
 7. 27  Złamanie trzonu kości ramiennej
 8. 28  Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości ramiennej
  lub nasady bliższej kości promieniowej, lub nasady bliższej kości łokciowej
 9. 29  Złamanie trzonu kości łokciowej lub trzonu kości promieniowej
 10. 30  Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości łokciowej lub nasady dalszej kości promieniowej
 11. 31  Złamanie (śródstawowe) nasad dalszych kości promieniowej i kości łokciowej (obu kości przedramienia)
 12. 32  Złamanie kości nadgarstka i śródręcza
 13. 33  Złamanie w obrębie kciuka
 14. 34  Złamanie palca wskazującego
 15. 35  Złamanie w obrębie palców od III do V ręki (za każdy palec)
 16. 36  Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie:

1–10 1–5

5–15 10–35 5–55 1–30 5–40 1–5 5–40 5–40 1–25 1–20 1–15 1–15 1–12 1–3

75 70 65 50 40

6 2

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

prawa*

lewa*

 1. a  barku
 2. b  ramienia
 3. c  przedramienia
 4. d  nadgarstka
 1. 37  Całkowita utrata kciuka (w przypadku
 2. 38  Całkowita utrata palca wskazującego (w przypadku utraty częściowej – 1/3

utraty częściowej – 1/3 wartości za każdy paliczek)

wartości za każdy paliczek)

1–40 1–15 1–30 5–45

1–25

1–30 1–25

1–35

1–25 1–20 1–15 1–10

75 70 65 55 20

15 5

1–35 1–10 1–20 5–40

1–20

1–25 1–20

1–30

1–20 1–15 1–12 1–7

65 60 55 45 15

10 4

 1. 39  Całkowita utrata palca dłoni od III do V
  (w przypadku utraty częściowej – 1/3 wartości za każdy paliczek)
 2. 40  Całkowita utrata wzroku w obu oczach

100

5

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

Pozycja

Rodzaj uszkodzenia ciała

Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w %

prawa*

lewa*

 1. 41  Całkowita utrata wzroku w jednym oku
 2. 42  Całkowita utrata wzroku w jednym oku bez utraty oka
 3. 43  Całkowita utrata małżowiny usznej
 4. 44  Całkowita utrata słuchu w obu uszach
 5. 45  Całkowita utrata słuchu w jednym uchu
 6. 46  Całkowita utrata mowy
 7. 47  Całkowita utrata języka
 8. 48  Całkowita utrata nosa (łącznie z kośćmi nosa)
 9. 49  Całkowita utrata węchu
 10. 50  Całkowita utrata płuca
 11. 51  Całkowita utrata nerki
 12. 52  Całkowita utrata żołądka
 13. 53  Całkowita utrata śledziony
 14. 54  Całkowita utrata macicy
 15. 55  Całkowita utrata gruczołu sutkowego
 16. 56  Całkowita utrata jajnika lub jądra
 17. 57  Całkowita utrata prącia
 18. 58  Porażenie czterech kończyn – utrwalone
 19. 59  Porażenie dwóch kończyn – utrwalone
 20. 60  Wstrząśnienie mózgu
 21. 61  Stłuczenie mózgu
 22. 62  Oparzenie II stopnia do 1% powierzchni ciała
 23. 63  Oparzenie II stopnia od 1% do 15% powierzchni ciała
 24. 64  Oparzenie II stopnia od 16% do 30% powierzchni ciała
 25. 65  Oparzenie II stopnia powyżej 30% powierzchni ciała
 26. 66  Oparzenie III stopnia do 5% powierzchni ciała
 27. 67  Oparzenie III stopnia od 6% do 10% powierzchni ciała
 28. 68  Oparzenie III stopnia powyżej 10% powierzchni ciała
 29. 69  Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu
 30. 70  Odmrożenie II stopnia lub wyższe (za każdy palec ręki lub stopy)
 31. 71  Odmrożenie II stopnia lub wyższe – więcej niż jeden palec ręki lub palec stopy
 32. 72  Odmrożenie II stopnia lub wyższe nosa lub ucha
 33. 73  Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki)
 34. 74  Blizny powłok klatki piersiowej
 35. 75  Blizny powłok jamy brzusznej
 36. 76  Blizny powłok kończyny górnej, dolnej

* uszczerbki u osób leworęcznych ustala się według procentów określonych dla prawej strony

Ustalenie świadczeń

40 35 10 60 20 100 40 15 10 30 35 20 15 40 25 20 35 100 80
5
10 1–5 6–20 21–35 36–100 1–20 21–50 51–100 1–100 5

15

20 1–20 1–20 1–20 1–15

§ 13

1. 2. 3.

4.

Za trwały uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu OWU Kontynenty uwa- ża się tylko i wyłącznie te rodzaje uszczerbków, które zostały wymie- nione w Tabeli stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się po stwier- dzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze wyznaczeni przez Towarzystwo, na podstawie dokumentacji medycz- nej. W sytuacjach spornych Towarzystwo zastrzega sobie prawo skie- rowania Ubezpieczonego na komisję lekarską.

Stopień trwałego inwalidztwa powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zalecanego leczenia uspraw- niającego, nie później jednak niż w okresie 24 miesięcy od daty nie-

5.

6.

7.

szczęśliwego wypadku. Orzeczenie może być wydane wcześniej, jeżeli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest niewątpliwy.
W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed zajściem nieszczęśliwego wypadku były już ograniczo- ne wskutek choroby lub inwalidztwa, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem trwałego uszczerbku właściwym dla danego organu, narządu lub układu po zajściu nieszczęśliwego wypadku a stopniem trwałego uszczerbku istniejącym przed zajściem nieszczęśliwego wypadku.

Jeżeli Ubezpieczony zmarł z powodów niezwiązanych z nieszczęśli- wym wypadkiem, a stopień trwałego uszczerbku nie został wcześniej określony, ustalenia tego stopnia dokonują lekarze wyznaczeni przez Towarzystwo.

Łączny stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów ustalonych za poszczególne rodzaje trwałego uszczerbku na zdrowiu, z tym że ich łączna wartość nie może być większa niż 100%.

6

8. Jeżeli Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, a następnie zmarł wskutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, Towarzystwo wypłaca wyłącznie świadcze- nie z tytułu śmierci. Jeżeli Towarzystwo wypłaciło przed śmiercią Ubez- pieczonego świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, to wysokość świadczenia z tytułu śmierci stanowi różnicę pomiędzy 50% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków a kwotą już wypłaconego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdro- wiu.

Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

§ 14

Suma ubezpieczenia oraz limity i podlimity sumy ubezpieczenia z tytułu na- stępstw nieszczęśliwych wypadków określone są w Tabeli zamieszczonej w § 34.

Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności

§ 15

 1. Niezależnie od wyłączeń generalnych, o których mowa w § 42, Towa- rzystwo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
  1. 1)  poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterzemedycznym, chyba że przeprowadzenie ich było związane z le- czeniem następstw nieszczęśliwych wypadków i zostało zlecone przez lekarza;
  2. 2)  zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą pokarmową;
  3. 3)  choroby zawodowej oraz innych chorób, nawet występujących na- gle lub ujawniających się po zajściu nieszczęśliwego wypadku;
  4. 4)  zakłóceń ciąży lub porodu;
  5. 5)  prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub innych środkówlokomocji bez wymaganych uprawnień;
  6. 6)  wad wrodzonych, chorób tropikalnych;
  7. 7)  infekcji, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa istnieje,jeżeli w wyniku ran odniesionych w nieszczęśliwym wypadku Ubezpieczony został zakażony wirusem lub bakterią chorobotwór- czą, przy czym do ran odniesionych w wypadku nie zalicza się nieznacznych otarć naskórka oraz błony śluzowej; następstwa zakażeń wirusowych lub bakteryjnych powstałe w wyniku otarć w czasie nieszczęśliwego wypadku lub w późniejszym okresie nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, ale ograniczeniu temu nie podlegają wścieklizna oraz tężec;
  8. 8)  przepuklin brzusznych lub przepuklin pachwinowych, ale ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli przepuklina brzuszna lub pachwi- nowa powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
  9. 9)  uszkodzenia dysków międzykręgowych, krwawienia z organów wewnętrznych, ale ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli przy- czyną powstania ww. uszkodzeń był nieszczęśliwy wypadek;
  10. 10)  wylewów krwi do mózgu, zawałów, udarów.
 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również poniżej wymienioneryzyka, chyba że została opłacona za nie dodatkowa składka:
  1. 1)  wykonywanie pracy fizycznej za granicą (kod PF);
  2. 2)  uprawianie sportów wysokiego ryzyka (kod SWR);
  3. 3)  zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu lub branie udziału w za-wodach, wyścigach, występach i treningach sportowych (kod WS);
  4. 4)  uprawianie sportów ekstremalnych (kod SE);
  5. 5)  następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych (kod CP);
  6. 6)  uprawianie amatorskich sportów letnich i zimowych (AS).

C. BAGAŻ PODRÓŻNY UBEZPIECZONEGO

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 1. 4)  pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego (z wyłączeniem namiotu);
 2. 5)  pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samo- chodowego lub w zamkniętym na zamek luku bagażowym, lub na parkingu za pokwitowaniem;
 3. 6)  pozostawiony w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempin- gowej lub jednostki pływającej.

3. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie za utratę, zniszczenie lub uszko- dzenie bagażu podróżnego Ubezpieczonego wyłącznie w przypadku, gdy nastąpiło to wskutek:

 1. 1)  wystąpienia zdarzenia losowego: pożar, huragan, powódź, deszcznawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie piorunu, trzęsie-nie, zapadanie lub osuwanie się ziemi;
 2. 2)  zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego bagażu w czasieakcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowy-mi wymienionymi w pkt. 1);
 3. 3)  wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej;
 4. 4)  kradzieży z włamaniem do pomieszczeń wymienionych w ust. 2,a także z zamkniętego na zamek bagażnika pojazdu samochodowe-go lub z zamkniętego na zamek luku bagażowego oraz rabunku;
 5. 5)  nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowaniasię bagażem i zabezpieczenia go;
 6. 6)  zaginięcia, w przypadku gdy bagaż znajdował się pod opieką zawo-dowego przewoźnika, na podstawie dokumentu przewozowego.

Suma ubezpieczenia bagażu

§ 17

Suma ubezpieczenia oraz limity i podlimity sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia bagażu podróżnego określone są w Tabeli zamieszczonej w § 34.

Ograniczenie odpowiedzialności

§ 18

1. Niezależnie od wyłączeń generalnych, o których mowa w § 42, Towa- rzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 1. 1)  polegające na uszkodzeniu bądź kradzieży wyposażenia pojazdusamochodowego;
 2. 2)  wynikające z zagubienia lub pozostawienia przedmiotów;
 3. 3)  polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemni-ków bagażowych (waliz, kufrów itp.);
 4. 4)  wynikające z wad ubezpieczonego przedmiotu;
 5. 5)  polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczywskutek ich zużycia, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a wobec rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym – także potłuczenia lub utraty wartości rzeczy uszkodzonej;
 6. 6)  powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej z bagażni- ka dachowego pojazdu samochodowego, jeżeli chociaż jedna ze ścian bagażnika została wykonana ze słabego materiału (typu brezent), lub gdy bagażnik nie był zamknięty na odpowiedni za- mek zabezpieczający;
 7. 7)  powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chy- ba że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar;
 8. 8)  powstałe wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji;
 9. 9)  będące skutkiem zatrzymania, zniszczenia lub konfiskaty przez organa celne lub inne władze.

2. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

 1. 1)  srebro, złoto, platyna w złomach i sztabach;
 2. 2)  środki płatnicze (karty płatnicze, pieniądze itp.), bilety podróżne,bony towarowe, książeczki i bony oszczędnościowe, papiery war-tościowe i klucze;
 3. 3)  sprzęt audiowizualny, sprzęt łączności, sprzęt fotograficzny, z za-strzeżeniem ust. 3;
 4. 4)  biżuteria, zegarki, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie;
 5. 5)  sprzęt i programy komputerowe oraz dane na nośnikach wszel-kiego rodzaju;
 6. 6)  sprzęt sportowy i pływający;
 7. 7)  broń wszelkiego rodzaju oraz trofea myśliwskie;
 8. 8)  paliwa napędowe, akcesoria samochodowe oraz przedmioty sta- nowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi;

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

§ 16

1. 2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego w czasie podróży zagranicznej.
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż podróżny znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego oraz bagaż, który został:

 1. 1)  powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowied-niego dokumentu przewozowego;
 2. 2)  oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu;
 3. 3)  pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomiesz-czeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu;

7

 1. 9)  przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produk- cyjnej;
 2. 10)  samochody, przyczepy, karawany i inne środki transportu;
 3. 11)  sprzęt medyczny, lekarstwa, protezy;
 4. 12)  przedmioty z futra;
 5. 13)  żywność, alkohol, papierosy.
 1. Telefony przenośne, gry wideo, sprzęt fotograficzny i kamery wideo, sprzęt służący do nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu ubez- pieczone są wyłącznie od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie, przy czym górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu wyżej wymienionej szkody stanowi 50% sumy ubezpieczenia bagażu.
 2. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:
  1. 1)  wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowejprzedmiotów;
  2. 2)  kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie.
 3. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie cen rynkowych obowiązujących w dniu ustalenia odszkodowania, z uwzględnieniem stopnia zużycia.
 4. Wysokość wypłaconego odszkodowania nie może przekraczać war- tości faktycznie poniesionej szkody ani obejmować zniszczeń wcze- śniej powstałych, w tym stopnia naturalnego zużycia.

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA UBEZPIECZONEGO

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 19

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczone- go w życiu prywatnym za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszko- dzenie ciała lub rozstrój zdrowia) lub rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia), wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w trakcie po- dróży zagranicznej, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa.

§ 20

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Towarzystwo odpowia- da wyłącznie za szkody, będące następstwem działania lub zaniechania działania przez Ubezpieczonego oraz pod warunkiem, że zdarzenie, następ- stwem którego jest szkoda, wystąpiło w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, a w jego następstwie zostało zgłoszone roszczenie wobec Ubezpieczonego.

§ 21

 1. W granicach swojej odpowiedzialności Towarzystwo zobowiązane jest do:
  1. 1)  zbadania zasadności roszczeń zgłoszonych wobec Ubezpieczo- nego;
  2. 2)  pokrycia uzasadnionych kosztów mających zapobiec zwiększeniu rozmiaru szkody;
  3. 3)  pokrycia kosztów opinii rzeczoznawców, powołanych za zgodą To- warzystwa w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
  4. 4)  wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony jest zobowiązany za-płacić osobie poszkodowanej z tytułu szkód objętych umową na podstawie zawartej lub zatwierdzonej przez Towarzystwo ugody, uznania lub prawomocnego orzeczenia sądu;
  5. 5)  pokrycia kosztów wynajęcia obrońcy reprezentującego interesy Ubezpieczonego w trakcie procesu, jeżeli został wybrany przez Towarzystwo lub za jego zgodą.
 2. Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do jed- nego Ubezpieczonego, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń ubez- pieczeniowych powstałych w okresie ubezpieczenia, stanowi suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, bez względu na liczbę osób, które spowodowały lub przyczyniły się do powstania szkody.
 3. Wprzypadkunaruszeniaobowiązku,októrymmowaw§46ust.4pkt2), Towarzystwo jest zwolnione z obowiązku świadczenia, chyba że z uwagi na okoliczności sprawy Ubezpieczony nie mógł postąpić inaczej.

Suma ubezpieczenia gwarancyjna

§ 22

Suma gwarancyjna oraz limity i podlimity sumy gwarancyjnej z tytułu odpo- wiedzialności cywilnej Ubezpieczonego określone są w Tabeli zamieszczo- nej w § 34.

Ograniczenie odpowiedzialności

§ 23

1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z posiadaniem w trakcie podróży zagranicznej:

 1. 1)  psów;
 2. 2)  koni;
 3. 3)  zwierząt dzikich i egzotycznych;
 4. 4)  broni siecznej, kłującej i palnej, jak również używaniem jej w ce-lach sportowych lub w celu samoobrony.

2. Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód nieprze-

kraczających równowartości 250 euro w odniesieniu do każdego zda- rzenia zaistniałego w trakcie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, a świadczenie i odszkodowanie należne poszkodowanemu z tytułu każdego z powyższych zdarzeń, jest pomniejszone o taką kwotę.

3. Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową roszczeń wy- suwanych wzajemnie przez osoby, na rzecz których zawarta została umowa ubezpieczenia, jak również przez krewnych w stosunku do osób, na rzecz których zawarta została umowa ubezpieczenia.

4. Niezależnie od wyłączeń generalnych, o których mowa w § 42, Towa- rzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 1. 1)  wyrządzone osobom bliskim;
 2. 2)  wyrządzone umyślnie przez osoby, za które Ubezpieczony ponosiodpowiedzialność;
 3. 3)  za które przysługuje odszkodowanie z tytułu obowiązkowychubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;
 4. 4)  wynikające z posiadania, kierowania, używania lub uruchamianiapojazdów mechanicznych, statków powietrznych lub jednostekpływających;
 5. 5)  powstałe w wyniku przeniesienia choroby na inną osobę;
 6. 6)  powstałe wskutek normalnej eksploatacji przedmiotu lub wsku-tek jego technicznego zużycia;
 7. 7)  będące następstwem odpowiedzialności kontraktowej (za niewy-konanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania);
 8. 8)  powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem wszel- kiego rodzaju pracy, zawodu lub prowadzeniem przez Ubezpieczo-nego działalności gospodarczej;
 9. 9)  powstałe na terytorium RP lub kraju rezydencji;
 10. 10)  związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (kod SWR);
 11. 11)  związane z zawodowym lub wyczynowym uprawianiem sportu lub braniem udziału w zawodach, wyścigach, występach i treningachsportowych (kod WS);
 12. 12)  związane z uprawianiem sportów ekstremalnych (kod SE);
 13. 13)  związane z amatorskim uprawianiem sportów letnich i zimo-wych (kod AS), chyba że została opłacona dodatkowa składka; w przypadku opłacenia dodatkowej składki suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, związanej z amatorskim uprawianiem sportów letnich i zimowych, wynosi równowartość 10 000 euro; w przypadku odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szko- dy w mieniu, związane z amatorskim uprawianiem sportów letnich i zimowych, łączna wysokość świadczenia Towarzystwa z tego tytu- łu nie może przekroczyć równowartości 1000 euro.

E. SPRZĘT SPORTOWY

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 24

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy Ubezpieczonego będący jego własnością, w czasie podróży zagranicznej.
 2. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt sportowy znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego oraz sprzęt, który został:
  1. 1)  powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowied-niego dokumentu przewozowego;
  2. 2)  oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu;
  3. 3)  pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomiesz-czeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu;
  4. 4)  pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscuzakwaterowania Ubezpieczonego (z wyłączeniem namiotu);
  5. 5)  pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samo- chodowego lub w zamkniętym na zamek luku bagażowym lub naparkingu za pokwitowaniem;
  6. 6)  pozostawiony w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempin- gowej lub jednostki pływającej.

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

8

 1. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie za utratę, zniszczenie lub uszko- dzenie sprzętu sportowego Ubezpieczonego wyłącznie w przypadku, gdy nastąpiło to wskutek:
  1. 1)  wystąpienia zdarzenia losowego: pożar, huragan, powódź, deszcznawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie piorunu, trzęsie-nie, zapadanie lub osuwanie się ziemi;
  2. 2)  zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego bagażu w czasieakcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowy-mi wymienionymi w pkt. 1);
  3. 3)  wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej;
  4. 4)  kradzieży z włamaniem do pomieszczeń wymienionych w ust. 2,a także z zamkniętego na zamek bagażnika pojazdu samochodowe-go lub z zamkniętego na zamek luku bagażowego oraz rabunku;
  5. 5)  nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowaniasię sprzętem sportowym i zabezpieczenia go;
  6. 6)  zaginięcia, w przypadku gdy bagaż znajdował się pod opieką zawo-dowego przewoźnika, na podstawie dokumentu przewozowego;
  7. 7)  uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu sportowego podczas uprawia- nia sportu, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego nastąpiło na skutek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, po-świadczonego diagnozą lekarską podczas podróży zagranicznej.
 2. Warunkiem ubezpieczenia nart do uprawiania wszelkich odmian nar- ciarstwa wraz butami narciarskimi, deski do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian wraz z butami snowboardowymi, deski do uprawiania surfingu i wszystkich jego odmian oraz specjalistycznego sprzętu używanego do nurkowania wraz z ekwipunkiem jest zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków z uwzględnieniem odpowiedniej zwyżki za sport, do które- go uprawiania niezbędny jest dany sprzęt sportowy oraz opłacenieskładki dodatkowej.

Suma ubezpieczenia sprzętu sportowego

§ 25

Suma ubezpieczenia oraz limity i podlimity sumy ubezpieczenia z tytułu ubez- pieczenia sprzętu sportowego określone są w Tabeli zamieszczonej w § 34.

Ograniczenie odpowiedzialności

§ 26

 1. Niezależnie od wyłączeń generalnych, o których mowa w § 42, Towa- rzystwo nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, znisz- czenie sprzętu sportowego:
  1. 1)  spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego, osobę za którąponosi on odpowiedzialność lub członka jego rodziny;
  2. 2)  spowodowane w związku z uprawianiem sportów w miejscu dotego niedozwolonym;
  3. 3)  spowodowane w związku z używaniem sprzętu niezgodnie z jegoprzeznaczeniem;
  4. 4)  zaistniałe podczas przeprowadzki;
  5. 5)  pozostawionego bez opieki, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 5);
  6. 6)  na skutek użytkowania sprzętu sportowego, z zastrzeżeniem § 24ust. 3 pkt 7);
  7. 7)  powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia sprzę-tu sportowego przez organa celne lub inne władze państwowe.
 2. Wysokość wypłaconego odszkodowania nie może przekraczać war- tości faktycznie poniesionej szkody ani obejmować zniszczeń wcze-śniej powstałych, w tym stopnia naturalnego zużycia.
 3. Wysokość odszkodowania za sprzęt sportowy ustala się na podsta- wie cen rynkowych, obowiązujących w dniu ustalenia odszkodowa- nia, z uwzględnieniem stopnia zużycia, w wysokości 10% za pierwszy rok, 20% za drugi rok oraz 30% za każdy następny rok, licząc od datyprodukcji sprzętu.

F. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ LUB PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 27

 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z imprezy turystycz- nej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej – z przyczyn losowych wymienionych w ust. 5, niezależnych od Ubezpieczonego.
 2. Za koszty rezygnacji z imprezy turystycznej uważa się opłaty przewi- dziane w pisemnej umowie zawartej z biurem podróży przez Ubezpie-

czonego, poniesione przez niego w związku z rezygnacją z uczestnic-

twa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.
3. Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uważa się poniesione przez Ubezpieczającego dodatkowe koszty transportu powrotnego, będące różnicą między kosztami transportu powrotne- go przewidzianymi w umowie z biurem podróży a kosztami transportu

związanymi z wcześniejszym powrotem z imprezy.
4. Towarzystwo zwraca dodatkowe koszty transportu powrotnego odpowia-

dającego standardowi usług transportowych przewidzianych w umowie z biurem podróży. Koszty transportu są zwracane tylko w przypadku, gdy umowa z biurem podróży obejmuje transport w obie strony.

5. Towarzystwo zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związ- ku z rezygnacją z imprezy turystycznej lub jej przerwaniem, jedynie gdy wynikają one z następujących powodów:

 1. 1)  nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poródUbezpieczonego – jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w im-prezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego;
 2. 2)  nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poródosoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej;
 3. 3)  poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubez-pieczonego;
 4. 4)  bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP do-ręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego zagranicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe;
 5. 5)  wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszka-nia;
 6. 6)  śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłezachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży – je- dynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apar- tamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podróży.

Suma ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej

§ 28

 1. Sumę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej stanowi cena im- prezy turystycznej.
 2. Odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest sumą ubezpiecze- nia, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem że odpowiedzialność Towarzystwa na jedną osobę nie przekracza 4000 euro.
 3. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej Ubezpieczony, z za- strzeżeniem ust. 2, otrzyma świadczenie w wysokości 80% poniesio- nych, a niezrefundowanych kosztów.

Ograniczenie odpowiedzialności

§ 29

 1. Niezależnie od wyłączeń generalnych, o których mowa w § 42, Towa- rzystwo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku poinformowania organizatora imprezy o odwołaniu uczestnictwa w imprezie turystycz- nej i jego przyczynach w terminie późniejszym niż 2 dni od zaistnie- nia zdarzenia uzasadniającego odwołanie.
 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli rezygnacja z impre- zy turystycznej lub przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej jest związane bezpośrednio lub pośrednio z:
  1. 1)  ciążą i jej powikłaniami;
  2. 2)  zaburzeniami umysłowymi lub emocjonalnymi;
  3. 3)  badaniami lekarskimi niewynikającymi z nagłej potrzeby;
  4. 4)  zaniedbaniem otrzymania właściwych szczepień ochronnych przedwyjazdem;
  5. 5)  następstwem choroby przewlekłej, nowotworowej, stwierdzoneju Ubezpieczonego lub osoby bliskiej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych (w przypadku choroby przewlekłej lub nowotworowej stwierdzonej u Ubezpieczonego lub osoby bliskiej istnieje możliwość włącze- nia odpowiedzialności Towarzystwa, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki).

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

9

 1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Ubezpieczony w związ- ku z tym samym zdarzeniem uzyska świadczenie z tytułu innej umowy ubezpieczenia lub świadczenie to zostało pokryte przez inne instytucje.
 2. Towarzystwo nie zwraca dodatkowych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku ze zgłoszeniem rezygnacji z imprezy tury- stycznej lub przerwania uczestnictwa, niewliczonych w cenę imprezy (wizy, telefony itp.).

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Umowa generalna ubezpieczenia i umowy ubezpieczenia

§ 30

Umowa generalna ubezpieczenia i umowy ubezpieczenia mogą być zawiera- ne na warunkach uzgodnionych przez Strony, odmiennych od postanowień OWU Kontynenty. Nie dotyczy to jednak wymogu wynikającego z § 31.

§ 31

 1. Umowa generalna ubezpieczenia winna obejmować swoim zakresem co najmniej koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 2. Umowę generalną ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Treść umowy ubezpieczenia

§ 32

 1. Treść umowy ubezpieczenia zawarta jest w OWU Kontynenty, w umo- wie generalnej ubezpieczenia oraz we wniosku o ubezpieczenie.
 2. W umowach ubezpieczenia uczestników tej samej imprezy turystycz-nej, objętych jednakowym zakresem ubezpieczenia, ustala się skład-kę w tej samej wysokości i takie same sumy ubezpieczenia.
 3. Ubezpieczony przystępując do ubezpieczenia zwalnia lekarzy oraz placówki medyczne, prowadzące leczenie w kraju i za granicą, z obo- wiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostęp-nienie dokumentacji medycznej przedstawicielom Towarzystwa.

Zakres ubezpieczenia

Ambulatorium

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 33

 1. UmowęubezpieczeniazawierasięnawniosekUbezpieczającegozłożo- ny w trybie i terminie określonych w umowie generalnej ubezpieczenia.
 2. Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznejlub przerwania w niej uczestnictwa może być zawarta w terminie najpóźniej 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wpłaty całości lub części zaliczki, o ile ma to miej- sce później niż zawarcie umowy uczestnictwa. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, umowę ubez- pieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnictwa można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 3. Dokumentem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia kosz- tów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnic- twa jest oryginał umowy uczestnictwa Ubezpieczonego w imprezie turystycznej.
 4. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres minimalnie od 1 dnia do maksymalnie 12 miesięcy.
 5. W celu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony otrzymuje certyfikat ubezpieczenia.

Sumy ubezpieczenia i suma gwarancyjna

§ 34

1.

2.

3.

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

KOSZTY LECZENIA I NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

do 10 000 lub 20 000 EUR dla strefy A

do 30 000 lub 50 000 EUR dla strefy B

Transport Ubezpieczonego do placówki medycznej, między placówkami medycznymi Leczenie stomatologiczne
Naprawa lub zakup protez, okularów
Transport Ubezpieczonego do RP

Transport zwłok Ubezpieczonego
Zakup trumny lub koszty kremacji i zakupu urny
1 wizyta lekarska związana z ciążą
Koszty rekonwalescencji Ubezpieczonego
Koszty wyżywienia i zakwaterowania osoby towarzyszącej
Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia
Koszty transportu Ubezpieczonego w celu kontynuacji podróży
Koszty ratownictwa
Zastępczy kierowca w celu powrotu Ubezpieczonego jego samochodem

Świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu Świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu Świadczenie w przypadku śmierci

Sumy ubezpieczenia i suma gwarancyjna stanowią górny limit odpo- wiedzialności Towarzystwa w odniesieniu do jednej podróży zagra- nicznej dla jednego Ubezpieczonego z tytułu umowy ubezpieczenia, dla której sumy te zostały określone.

Sumy ubezpieczenia i suma gwarancyjna ulegają zmniejszeniu o każ- dą wypłaconą kwotę świadczenia lub odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, dla której sumy zostały określone, w odniesieniu do jednej podróży zagranicznej dla jednego Ubezpieczonego.

Sumy ubezpieczenia i sumę gwarancyjną dla poszczególnych rodza- jów ubezpieczeń przedstawia poniższa tabela:

Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna

do wysokości sumy ubezpieczenia KL z wyjątkiem USA, Kanady, Japonii, Australii i Wysp Karaibskich
– limit 2000 EUR

do wysokości sumy ubezpieczenia KL
do 250 EUR
do 10% sumy ubezpieczenia KL
do wysokości sumy ubezpieczenia KL
do wysokości sumy ubezpieczenia KL
do 1250 EUR
do 100 EUR
do 100 EUR za dzień, maksymalnie do 7 dni do 100 EUR za dzień, maksymalnie do 7 dni do 2000 EUR
do 500 EUR
do 5000 EUR
do 1000 EUR

100% sumy ubezpieczenia NNW określony % sumy ubezpieczenia NNW 50% sumy ubezpieczenia NNW

NNW

2000 EUR dla strefy A

4000 EUR dla strefy B

BAGAŻ PODRÓŻNY

do 200 EUR dla strefy A

do 400 EUR dla strefy B

10

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna

do 5000 EUR do 50 000 EUR do 10 000 EUR do 1000 EUR do 10 000 EUR

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

OC

do 50 000 EUR

Szkody w mieniu (maks. do 10% sumy gwarancyjnej)
Szkody na osobie
OC związana z amatorskim uprawianiem sportów letnich i zimowych Szkody w mieniu (maks. do 10% sumy gwarancyjnej)
Szkody na osobie

Ochrona ubezpieczeniowa

Składka

§ 38

SPRZĘT SPORTOWY

do 700 EUR

KOSZTY REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

cena imprezy – nie więcej niż 4000 EUR na osobę

§ 35

1.

O ile umowa generalna ubezpieczenia nie stanowi inaczej, ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia:

1. Składkę oblicza się na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy składek Towarzystwa.

2. Składka uzależniona jest w szczególności od: okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, strefy terytorialnej, wysokości sum ubezpie- czenia i sumy gwarancyjnej.

3. Składka ustalana jest w euro.
4. Składka płatna jest w złotych, w wysokości równowartości w złotych

kwoty wyrażonej w euro, przeliczanej zgodnie ze średnim kursem z ostatniej tabeli NBP obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca po- przedzającego miesiąc zawarcia umowy ubezpieczenia.

5. Za dopłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyka związane z:

 1. 1)  wykonywaniem pracy fizycznej za granicą (kod PF);
 2. 2)  uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (kod SWR);
 3. 3)  zawodowym i wyczynowym uprawianiem sportu lub braniem udziału w zawodach, wyścigach, występach i treningach sporto- wych (kod WS);
 4. 4)  uprawianiem sportów ekstremalnych (kod SE);
 5. 5)  następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych (kod CP)zarówno do ubezpieczenia KL i NNW, jak i do ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnictwa;
 6. 6)  uprawianiem amatorskich sportów letnich i zimowych (kod AS).

Zwrot składki

§ 39

 1. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzysta- nej ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Zwrotu składki dokonuje się w złotych, w wysokości stanowiącej rów- nowartość kwoty wyrażonej w euro, przeliczonej z zastosowaniem średniego kursu z ostatniej tabeli NBP obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy ubezpieczenia.
 3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej na- stępuje bez potrącenia kosztów manipulacyjnych.

Ustalenie i wypłata odszkodowań i świadczeń

§ 40

1. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych w niniejszych OWU i miało to wpływ na zakres odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokość świadczenia lub odszkodowania, Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania lub świadczenia w takim stopniu, w jakim niedopełnienie tych obowiązków przyczyniło się do zwiększe- nia szkody lub wysokości świadczenia Towarzystwa lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

2. Ustalenie zasadności roszczenia i wysokości świadczenia i odszko- dowania następuje na podstawie pełnej dokumentacji, określonej w niniejszych OWU lub wskazanej przez Towarzystwo, przedłożonej przez Ubezpieczonego, Uprawnionego lub osobę trzecią.

3. Towarzystwo w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, pisemnie lub w innej formie, na którą dana osoba wyraziła zgodę, informuje osobę zgłaszającą roszczenie, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa oraz wysokości świadczenia lub odszkodowania, o ile jest to

1)

kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej i sprzętu sportowego:

 1. a)  rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy RP lub kraju rezydencji, w czasie podróży za grani- cę w ramach imprezy turystycznej, nie wcześniej jednak niż od początku dnia określonego w umowie uczestnictwa jako data rozpoczęcia imprezy turystycznej, a w odniesieniu do imprez turystycznych „z dojazdem własnym uczestnika” roz- poczyna się na wskazaną przez Ubezpieczonego liczbę dni przed właściwym terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej, określonym w umowie uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy RP lub kraju rezydencji, o ile Ubezpieczony opłaci składkę za okres dojazdu własnego,
 2. b)  kończy się z chwilą zakończenia przez Ubezpieczonego tej podróży powrotnej z zagranicy – przekroczenia granicy RP lub kraju rezydencji, nie później jednak niż z upływem dnia określonego w umowie uczestnictwa jako dzień zakończenia imprezy turystycznej, a w odniesieniu do imprez turystycznych „z dojazdem własnym uczestnika” – z chwilą zakończenia przez Ubezpieczonego podróży powrotnej z zagranicy, prze- kroczenia granicy RP lub kraju rezydencji, nie później jednak niż na wskazaną przez Ubezpieczonego liczbę dni po właści- wym terminie zakończenia imprezy turystycznej, określonym w umowie uczestnictwa, o ile Ubezpieczony opłaci składkę za okres dojazdu własnego;

kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu – rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy uczest- nictwa w imprezie turystycznej, natomiast kończy się z dniem zakończenia imprezy turystycznej, nie później jednak niż z datą zakończenia imprezy turystycznej określoną w umowie uczestnic- twa w imprezie turystycznej.

2. 3.

4.

Okres ubezpieczenia wskazany jest w umowie ubezpieczenia. Przedłużenie okresu ubezpieczenia może nastąpić jedynie przed jego upływem i wymaga wystawienia nowego certyfikatu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Towarzystwa obejmuje wyłącznie zdarzenia ubez- pieczeniowe, które mają miejsce w okresie udzielania ochrony ubez- pieczeniowej z danego tytułu.

2)

Odstąpienie od umowy generalnej ubezpieczenia

§ 36

 1. Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy generalnej ubezpie- czenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odstąpienie od umowy generalnej ubezpieczenia, w przypadku okre- ślonym w ust. 1, nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez Towarzy- stwo na podstawie umów ubezpieczenia zawartych na jej podstawie.
 3. Odstąpienie od umowy generalnej ubezpieczenia jest skuteczne, je- żeli zostało dokonane na piśmie.

§ 37

Rozwiązanie umowy generalnej ubezpieczenia nie ogranicza ochrony ubez- pieczeniowej wynikającej z umów ubezpieczenia zawartych na jej podstawie.

11

niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Zdania poprzed- niego oraz postanowień ust. 2 powyżej nie stosuje się do ubezpiecze- nia assistance (świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania), jeżeli świadczenie jest spełnione bezpośrednio po zgłoszeniu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową lub bez przeprowadzania postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia.

 1. Towarzystwo jest zobowiązane wypłacić należne świadczenie lub od- szkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty zawiadomienia o wy- padku.
 2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 wyjaśnienie okoliczności ko- niecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysoko- ści świadczenia lub odszkodowania jest niemożliwe, świadczenie lub odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część świadczenia lub odszkodowania Towarzystwo wypłaca w terminie określonym w ust. 4.
 3. Jeżeli w terminach określonych w ustępach powyższych Towarzystwo nie wypłaci świadczenia lub odszkodowania, zobowiązane jest do zawiadomienia na piśmie zgłaszającego roszczenie, informując go o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń.
 4. Świadczenie lub odszkodowanie wypłaca się na terytorium RP w zło- tych, według średniego kursu, zgodnie z ostatnią tabelą kursów NBP ogłoszoną w dniu zdarzenia, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu, z wyjątkiem kosztów zwracanych bezpośrednio za granicą wykonaw- com usług oraz świadczeń pieniężnych objętych usługami assistance lub kosztów leczenia, jak też świadczeń lub odszkodowań wypłacanych za granicami RP z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
 5. Jeżeli świadczenie lub odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo poinformuje o tym pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia lub odszkodowania oraz po- uczając o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 6. Jeżeli osoba dochodząca świadczenia lub odszkodowania nie zgadza się z ustaleniami Towarzystwa, co do odmowy zaspokojenia roszcze- nia lub wysokości świadczenia lub odszkodowania, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie odwołanie do Towarzystwa.
 7. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, po nabyciu przez niego prawa do wypłaty odszkodowania z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubez- pieczeniową, Towarzystwo wypłaci to odszkodowanie uprawnionemu lub innym osobom – zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 42).

Przejście roszczeń na Towarzystwo

§ 41

 1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez Towarzystwo roszczenie Ubez- pieczonego wobec osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę prze- chodzi na Towarzystwo, do wysokości wypłaconego odszkodowania.
 2. Na Towarzystwo nie przechodzi roszczenie Ubezpieczonego wobec osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodar- stwie domowym albo za które ponosi odpowiedzialność.
 3. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony jest zobowiązany zabezpie- czyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
 4. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Towarzystwa zrzekł się roszczenia wo- bec osoby odpowiedzialnej za szkodę lub w nienależyty sposób wy- konuje obowiązki wymienione w ust. 3, Towarzystwo jest zwolnione z obowiązku świadczenia w takim zakresie, w jakim uniemożliwiło to dochodzenie roszczeń regresowych wobec osoby odpowiedzialnej za szkodę. Jeżeli zostało to ujawnione lub miało miejsce po wypłaceniu odszkodowania, Ubezpieczony zobowiązany jest na żądanie Towa- rzystwa do zwrotu takiej części wypłaconego odszkodowania, z któ- rej Towarzystwo byłoby zwolnione zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Generalne wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa

3. Ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa nie są objęte zdarzenia, jeżeli powstały w przypadku:

 1. 1)  działań wojennych, aktów terroru, stanu wojennego, stanu wyjąt-kowego lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa istnieje w przy- padku, gdy podczas podróży zagranicznej Ubezpieczony został poszkodowany na skutek działań wojennych, aktów terroru lub wojny domowej; powyższa ochrona wygasa z końcem 7. dnia od rozpoczęcia wojny, aktów terroru lub wojny domowej na teryto- rium kraju, w którym przebywa Ubezpieczony; odpowiedzialność Towarzystwa jednak nie istnieje, gdy podróż zagraniczna odbywa się do kraju, na którego terytorium wojna lub wojna domowa już trwa, a także gdy Ubezpieczony bierze aktywny (czynny) udział w wojnie, aktach terroru lub wojnie domowej; nie podlegają ochronie Towarzystwa również wypadki spowodowane bronią ato- mową, biologiczną i chemiczną;
 2. 2)  uczestnictwa w zakładach;
 3. 3)  choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psy-chicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków;
 4. 4)  ataku konwulsji lub epilepsji;
 5. 5)  wypadku powstałego wskutek spożycia przez Ubezpieczonegoalkoholu, zażywania przez niego narkotyków, leków lub innych środków odurzających, kierowania pojazdem bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień, albo usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa lub przestępstwa;
 6. 6)  uczestnictwa w wyścigach pojazdów motorowych i motorowod- nych, jazdy na odcinkach przeznaczonych do szybkiej jazdy, raj- dów, jak również innej jazdy pojazdami motorowymi, w której cho- dzi o rywalizację, pomimo opłacenia dodatkowej składki z tytułu sportów wysokiego ryzyka;
 7. 7)  wypadków, którym uległa osoba ubezpieczona, uczestnicząc jako kierowca lub pasażer pojazdu motorowego w imprezach, łącznie z towarzyszącymi tym imprezom ćwiczeniami lub treningami, któ- rych celem jest osiąganie najwyższych prędkości;
 8. 8)  wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony był kierującym lub pasa- żerem samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych;
 9. 9)  pełnieniaprzezUbezpieczonegoczynnejsłużbywsiłachzbrojnych;
 10. 10)  samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, dokona-nia samookaleczenia przez Ubezpieczonego.

Generalne obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

§ 43

 1. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są podać do wiadomo- ści Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzy- stwo zapytywało na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 1 doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności, które nie zostały podane do wiadomości Towarzystwa.
 3. Ubezpieczający ma obowiązek opłacenia składki w wysokości i termi- nie określonych w umowie generalnej ubezpieczenia.

Obowiązki Ubezpieczonego oraz postępowanie związane
z ubezpieczeniem kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy asssistance oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków

§ 44

 1. Ubezpieczony jest zobowiązany zapobiec, w miarę możliwości, zwięk- szeniu się szkody i ograniczyć jej konsekwencje.
 2. W razie wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia Ubez- pieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są:
  1. 1)  przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bez-względnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego; numer telefonu Centrum Alarmowego podany jest na certyfikacie, potwierdzającym zawarcie ubezpie- czenia, czynny jest 7 dni w tygodniu, przez całą dobę; informacje udzielane są w języku polskim;
  2. 2)  dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okolicz- ności, w jakich Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrze- buje oraz podać niezbędne informacje o ubezpieczeniu, tj.:

a) numer polisy,

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

§ 42

1. 2.

Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe wskutek umyślne- go lub rażąco niedbałego działania lub zaniechania działania przez Ubezpieczonego. Towarzystwonieodpowiadazaszkodypowstałepodczaspodróżyzagra- nicznej, jeżeli jej celem jest podjęcie leczenia przez Ubezpieczonego.

12

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

 1. b)  imię i nazwisko Ubezpieczonego,
 2. c)  numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe może skon-taktować się z Ubezpieczonym bądź jego przedstawicielem;
 1. 3)  umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkichinformacji medycznych;
 2. 4)  stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając infor-macji i niezbędnych pełnomocnictw;
 3. 5)  umożliwić Centrum Alarmowemu dokonanie czynności niezbęd-nych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wy-sokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.
 1. Kontakt z Centrum Alarmowym i uzyskanie gwarancji pokrycia kosz- tów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, jak też kosztów trans- portu medycznego i transportu zwłok są warunkiem przyjęcia odpo-wiedzialności Towarzystwa.
 2. Jeżeli Ubezpieczony z powodów od niego niezależnych nie dopełniłobowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz gdy poniósł na miejscu zdarzenia wydatki związane z kosztami leczenia lub natychmiastową pomocą assistance, zobowiązany jest zgłosić roszczenie wobec Towa- rzystwa w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty powrotu do RP lub kraju rezydencji. Dokumentację należy przesłać na adres Towarzystwa wskazany w certyfikacie.W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obo- wiązków określonych powyżej, Towarzystwo może zmniejszyć świad- czenie w takim stopniu, w jakim naruszenie przyczyniło się do zwięk- szenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
 3. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia lub odszkodowania z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance powinno zawierać:
  1. 1)  numerumowygeneralnejwskazanynacertyfikacieubezpieczenia;
  2. 2)  szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia;
  3. 3)  orzeczenie lekarskie opisujące rodzaj i charakter obrażeń, zawie- rające dokładną diagnozę oraz zalecone leczenie;
  4. 4)  wszystkie faktury, rachunki, świadectwa szpitalne, które umożli- wią Towarzystwu określenie łącznych kosztów leczenia poniesio- nych przez Ubezpieczonego.
 4. W razie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest:
  1. 1)  uzyskać dokumentację medyczną stwierdzającą rozpoznanie – dia-gnozę lekarską;
  2. 2)  w ciągu 7 dni od daty powrotu do RP lub kraju rezydencji zawiado-mić Towarzystwo o zaistniałym wypadku poprzez dostarczenie:
   1. a)  dokładnie wypełnionego formularza zgłoszenia wypadku, zeszczególnym uwzględnieniem okoliczności wypadku,
   2. b)  dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności i wysoko- ści świadczenia, w tym m.in. dokumentacji medycznej z miej- sca wypadku, potwierdzającej okoliczności wypadku i rodzaj urazu, a w przypadku braku takiej dokumentacji – inne dowo- dy potwierdzające, że wypadek miał miejsce podczas podróży zagranicznej, dokumentu uprawniającego do kierowania po-jazdem, oryginałów opłaconych rachunków.
 5. W razie śmierci Ubezpieczonego – Uprawniony wyznaczony imien-nie zobowiązany jest przedłożyć oprócz dokumentów określonych w ust. 6 dokument tożsamości oraz kopię aktu zgonu, a w przypadku braku osoby wyznaczonej imiennie – występujący o wypłatę świad- czenia członek rodziny obowiązany jest przedłożyć dokumenty stwier- dzające pokrewieństwo lub powinowactwo z Ubezpieczonym.
 6. Ubezpieczony, na wniosek Towarzystwa, zobowiązany jest do:
  1. 1)  poddania się badaniom lekarskim lub diagnostycznym, z mini- malnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu określenia stanu zdrowia lub ustalenia stopnia trwałego inwalidz- twa, uszczerbku na zdrowiu; koszty przeprowadzenia tych badańponosi Towarzystwo;
  2. 2)  udostępnienia wyników badań lub dokumentów medycznych do-tyczących przebiegu leczenia lub udzielenia zgody na wystąpienie przez Towarzystwo do odpowiednich osób lub instytucji o udo- stępnienie tych danych lub dokumentów;
  3. 3)  udzielenia Towarzystwu pisemnej zgody na wystąpienie do pod- miotów, które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu, w celu uzyskania informacji związanych z weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustalenia prawa do świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia i wysokości tego świad- czenia, i zwolnienia tych podmiotów z obowiązku zachowania ta- jemnicy związanej z udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi.

Obowiązki Ubezpieczonego oraz postępowanie w razie zaistnienia szkody z ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego

§ 45

 1. Ubezpieczony jest zobowiązany do stosowania przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód, a zwłaszcza do zachowa- nia należytej staranności w strzeżeniu mienia.
 2. Odszkodowanie z tytułu utraty bagażu podróżnego i sprzętu sporto- wego przysługuje Ubezpieczonemu pod warunkiem, iż bagaż podróż- ny i/lub sprzęt sportowy nie zostanie przez Ubezpieczonego odzyska- ny. W przypadku gdy bagaż podróżny i/lub sprzęt sportowy, za który zostało wypłacone odszkodowanie, zostanie przez Ubezpieczonego odzyskany w stanie nieuszkodzonym, Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconego odszkodowania, a Towarzystwo pokry- wa jedynie koszty niezbędne do odzyskania bagażu podróżnego i/lub sprzętu sportowego (jednak nie więcej niż do wysokości odszkodowa- nia, jakie byłoby należne, gdyby bagaż podróżny i/lub sprzęt sportowy nie został odzyskany).
 3. W razie zaistnienia szkody Ubezpieczony jest zobowiązany do:
  1. 1)  zapobiegania zwiększeniu się rozmiarów szkody;
  2. 2)  zabezpieczenia dowodów zaistnienia szkody, zarówno w przypad-ku utraty, zniszczenia, jak i uszkodzenia bagażu lub sprzętu spor-towego;
  3. 3)  zabezpieczeniarzeczyzniszczonychlubuszkodzonych,wceluumoż-liwienia dokonania ich oględzin przez przedstawiciela Towarzystwa;
  4. 4)  niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od zaj- ścia zdarzenia, zawiadomienia policji o każdym wypadku kradzie- ży z włamaniem, rabunku lub zaginięcia przedmiotów objętych ubezpieczeniem, i uzyskania pisemnego potwierdzenia tego fak- tu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość)z podaniem ich wartości;
  5. 5)  zawiadomienia właściwego przewoźnika lub kierownictwa hotelu,domu wczasowego, kempingu itp. o każdym wystąpieniu szkody, która powstała w publicznym środku komunikacji lub miejscu za- kwaterowania i uzyskania pisemnego potwierdzenia tego zawia- domienia, z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość) i podaniem ich wartości;
  6. 6)  w razie całkowitego lub częściowego zniszczenia przedmiotów wskutek wystąpienia zdarzenia losowego albo akcji ratowniczej – uzyskania od odpowiednich władz pisemnego potwierdzenia zaistniałej szkody, z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość), zgłoszenia roszczenia o wypłatę odszkodowania do Towarzystwa w terminie 7 dni od daty powrotu do RP lub kraju rezydencji;w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych powyżej, Towarzystwo może zmniejszyć odpowiednio świadczenie w takim stopniu, w jakim naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzy- stwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku;
  7. 7)  dopilnowania, aby zgłoszenie zawierało:
   1. a)  numer polisy;
   2. b)  szczegółowy opis okoliczności zaistnienia szkody;
   3. c)  spis uszkodzonych lub utraconych przedmiotów, z określe-niem ich wartości oraz roku nabycia;
   4. d)  dowody potwierdzające utratę, zniszczenie lub uszkodzeniebagażu lub sprzętu sportowego;
   5. e)  w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu sportowego– rachunki za jego naprawę, z zastrzeżeniem że wszystkie na- prawy, niezależnie od miejsca powstania uszkodzenia, dokony- wane są w RP.
  8. 8)  zachowaniania uszkodzonego sprzętu sportowego, w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia, w celu ewentualnego okazania Towarzystwu.

Obowiązki Ubezpieczonego oraz postępowanie w razie zaistnienia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

§ 46

1. Ubezpieczony jest zobowiązany zapobiec, w miarę możliwości, zwięk- szeniu się szkody i ograniczyć jej konsekwencje.

2. W przypadku gdy Ubezpieczony otrzymał informację o wystąpieniu przeciwko niemu na drogę sądową, zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Towarzystwo, nawet w przypadku gdy już wcześniej zgło- sił zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego.

13

§ 47

1.

2.

3.

W przypadku konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej Ubezpie- czony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od zdarzenia powodującego konieczność anulowania imprezy, poinfor- mować pisemnie o tym fakcie organizatora imprezy turystycznej. Nie- dotrzymanie terminu może skutkować ograniczeniem świadczenia do kwoty, jaka wynikałaby z kosztów rezygnacji z imprezy obowiązujących u danego organizatora imprezy w dniu zaistnienia zdarzenia. Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić Towarzystwo pisemnie o konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej w terminie 7 dni od daty zdarzenia wymienionego w § 27 ust. 5. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych powyżej, Towarzystwo może zmniejszyć świadczenie w takim stopniu, w jakim naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub unie- możliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Do zgłoszenia rezygnacji z imprezy turystycznej, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć wszelkie doku- menty niezbędne do oceny zasadności roszczenia, a w szczególności oryginały:

 1. 1)  umowy uczestnictwa w imprezie wraz z kopią obowiązujących warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej;
 2. 2)  potwierdzenia opłacenia kosztów imprezy;
 3. 3)  oświadczenia dotyczącego odwołania imprezy, poświadczonegoprzez biuro podróży;
 4. 4)  dokumentacji potwierdzającej kwotę zwrotu, wystawionej przezbiuro podroży w imieniu organizatora;
 5. 5)  dokumentacji lekarskiej;
 6. 6)  potwierdzenia pracodawcy o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim;
 7. 7)  innej dokumentacji urzędowej związanej z wezwaniem Ubezpie-czonego przez władze administracji państwowej.

W przypadku konieczności przerwania uczestnictwa w imprezie tu- rystycznej Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zdarzenia powodującego konieczność przerwa- nia uczestnictwa w imprezie turystycznej, poinformować Towarzystwo o konieczności i przyczynach wcześniejszego powrotu (nie później jednak niż przed udaniem się przez Ubezpieczonego w podróż po- wrotną) i uzyskać gwarancje pokrycia kosztów wcześniejszego po- wrotu. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

 1. Towarzystwo nie odpowiada za koszty wynikające z braku zgody Ubez- pieczonego na zawarcie przez Towarzystwo ugody z poszkodowanym lub zaspokojenie jego roszczeń.
 2. Po każdym zdarzeniu, którego następstwem jest wyrządzenie przez Ubezpieczonego szkody, Ubezpieczony zobowiązany jest:
  1. 1)  niezwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe, nie później jednakniż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mogącego go obciążyć odpowiedzialnością cywilną, i stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego; w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych powyżej Towarzy- stwo może zmniejszyć świadczenie w takim stopniu, w jakim na- ruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku;
  2. 2)  bez zgody Centrum Alarmowego nie uznawać ani nie zaspokajać roszczeń poszkodowanego, jak też nie zawierać z nim jakiejkolwiek umowy czy ugody, dotyczącej zgłoszonych przez niego roszczeń;
  3. 3)  udzielić pełnomocnictwa osobie wskazanej przez Centrum Alar- mowe na przeprowadzenie sprawy lub odwołanie się do sądu cy- wilnego, jeżeli przeciwko niemu poszkodowany wystąpił na drogę sądową, o ile takie żądanie zostanie zgłoszone przez Centrum Alarmowe;
  4. 4)  przekazać do Centrum Alarmowego, natychmiast po otrzymaniu, każde wezwanie, pozew i wszelkie inne pisma sądowe doręczone Ubezpieczonemu.

Obowiązki Ubezpieczonego oraz postępowanie w przypadku konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej

obowiązków określonych powyżej, Towarzystwo może zmniejszyć świadczenie w takim stopniu, w jakim naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okolicz- ności i skutków wypadku.

5. W celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów przerwania uczestnic- twa w imprezie turystycznej Ubezpieczony zobowiązany jest postępo- wać zgodnie z wytycznymi Centrum Alarmowego.

Obowiązki Towarzystwa

§ 48

1. Towarzystwo ma obowiązek spełnić świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na zasadach określonych w OWU Kon- tynenty.

2. Towarzystwo ma obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy ubezpie- czenia poprzez wystawienie certyfikatu dla Ubezpieczonego.

3. Towarzystwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowią- zane jest do zachowania tajemnicy danych dotyczących osób wymie- nionych w dokumentacji ubezpieczeniowej.

Skargi i zażalenia

§ 49

1. W każdym przypadku osoba zainteresowana może wnosić skargi i zażalenia do Zarządu Towarzystwa.

2. Skargi i zażalenia mogą być składane w siedzibie Towarzystwa bez- pośrednio lub przesyłane w formie pisemnej na adres Towarzystwa. Powinny one określać dane umożliwiające identyfikację osoby zgłasza- jącej skargę lub zażalenie oraz przedmiot tej skargi lub zażalenia.

3. Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Towarzystwo. W przypadku jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia jest niemożliwe w powyższym trzydziestodniowym terminie, Towarzystwo poinformuje o tym wnoszącego skargę lub zażalenie oraz rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zacho- waniu należytej staranności rozpatrzenie takie stało się możliwe.

4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z wnoszącym skargę lub zażalenie.

5. Niezależnie od powyższego trybu organem uprawnionym do rozpa- trywania skarg dotyczących działalności Towarzystwa jest Rzecznik Ubezpieczonych.

Sąd właściwy do rozstrzygania sporów

§ 50

Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sądem powszechnym właściwości ogólnej lub przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego lub innej osoby uprawnionej do wypłaty świadczenia.

Postanowienia końcowe

§ 51

Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Towarzystwa powin- ny być, pod rygorem nieważności, składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.

§ 52

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie odpo- wiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

§ 53

Niniejsze OWU zostały przyjęte uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 1/25/09/2009 z dnia 25 września 2009 r. i mają zastosowanie do umów zawartych po 01.10.2009 r.

Prezes Zarządu Członek Zarządu Maciej Szwarc Adam Dwulecki